Våre vilkår og betingelser

Alminnelige vilkår for avtale om digitaliserings tjenester – Privat

1. Avtalens parter og gjenstand
1.1 Disse alminnelige vilkår gjelder for digitalisering av utfylt og signert ordreskjema (bekreftelse på produkt, antall, pris og leveringsløsning)

1.2 Avtalens parter er leverandør MultimediaExperten og kunde som nærmere angitt i ordreskjema.

1.3 Det er en forutsetning for avtalen at kunden har fylt ut ordreskjema med rett informasjon og at mottagelse av levert digitaliseringsoppdrag sendt til leverandør fra kunden er av lik innhold som utfylt i ordreskjema.

2. Avtaledokumenter
2.1 Avtaleforholdet (Avtalen) mellom partene består av ordreskjema med opplysninger om: kundedata (Fornavn, etternavn, e-post, telefon og adresse) fakturaopplysninger (E-post faktura), ønsket digitalisert produkter, antallet, kvalitets spesifikasjon, priser, leveringsmedia av oppdraget, samt alminnelige vilkår. Opplysningen som er skrevet i ordreskjema er bindende.

2.2 De til enhver tid gjeldende vilkår er også tilgjengelige på Leverandørens nettside.

2.3 Avtalen inngås ved at Kunden undertegner ordreskjema. Ordreskjema sendes sammen produktleveransen fra kunde. Kjøp av tilleggstjenester utover det som er angitt i ordreskjemaet,  (eks. leveringsmedia kjøp)kan inngås ved en tilleggs bestilling på E-post: ordre@multimediaexperten.no  Kunden vil ved bestilling av tilleggstjenester motta en ordrebekreftelse pr. E-mail som er opplyst på ordreskjema.

2.4 Leverandør er ikke ansvarlig for kundens leveranse av produkter som har blitt skadet i transportsending. En kontrollgjennomgang vil bli utført fra leverandør ved mottagelse og det vil bli sendt informasjon og godkjenning til kundens opplyste E-post kanal.

3. Angrerett
3.1 Dersom avtalen er inngått, gjelder lov om angrerett av 21.desember 2000 nr 105. Kunden skal opplyses om angreretten.

3.2 Dersom Kunden gis rett til bruk av digitaliseringsoppdraget før utløpet av angrefristen, og senere benytter angreretten må Kunden betale for den delen av digitaliserings produksjon som er utført, samt et tilleggsgebyr på kr. 450,- for porto kostnader. Dersom Kunden har forskuddsbetalt, eller har betalt for en del av produksjonen som ikke er benyttet, skal disse beløpene tilbakeføres til Kunden.

4. Kredittvurdering og sikkerhetsstillelse
4.1 Leverandøren inngår avtale med Kunden under forutsetning av at Kunden til enhver tid er betalingsdyktig. Da produksjon innebærer et kreditt element, har Leverandøren rett ved saklig behov å innhente kredittvurdering. Kunden aksepterer at Leverandøren til enhver tid kan fastsette kredittgrenser samt innhente kredittvurdering av Kunden.

4.2 Ved overskridelse av en kredittgrense og dersom kredittvurderingen etter Leverandørens mening sannsynliggjør fare for betalingsmislighold, kan Leverandøren avvise bestillingen, eventuelt si opp avtalen eller kreve sikkerhetsstillelse, herunder forskuddsbetaling.

5. Betaling
Faktura vil bli sendt kunde pr. E-post før digitaliseringsoppdraget utføres, fakturabeløpet settes i forhold til ordreskjema. Fakturaen vil bli sendt kunde når mottagelse av produktene og signert ordreskjema er ankommet leverandør. Fakturaen skal betales i forkant av produksjon

5.1 Endring av ordre

Dersom det vil utføres endringer av ordren med flere eller færre bestillinger, vil det etter regnes et gebyr/tillegg for innhold av leveransen. Faktura blir sendt kunde pr. E-post og skal innbetales før digitaliserings oppdraget sendes kunde.

6. Kvalitet
Der det er mulighet for alternative valg til kvalitet (se opplysning på produktoversikten) av digitaliseringsleveransen, er kunden selv ansvarlig for å være opplyst og fylle ut i ordreskjema om ønsket kvalitet.

Leverandør utfører digitaliseringsleveranse ihht kundens oppgitte opplysninger på ordreskjema.

7. Taushetsplikt og personvern
Leverandør håndterer konfidensielt materiale og vil ha full taushetsplikt til innholdet.

Alle som håndterer materialet er opplært med krav til taushetsplikten og personvern.

7.1 Materiale med alvorlig kriminelt innhold
Leverandør er pliktig til å informere rette myndighet i Norge om materiale er av alvorlig kriminelt innhold som overgrep på barn, dyr, drap, voldtekt o.l.

Kunde vil bli informert dersom dette er nødvendig.

8.Levering av digitaliseringsoppdrag på hardware
Ferdig utført digitaliseringsoppdrag utført på hardware som leveringsmedia fraktes til kunde med post som service eller bedriftsending, om ikke annet er avtalt på ordreskjema. Sendingen knyttes til adressen som er opplyst på ordreskjema. Pris for frakt tilkommer.

8.1 Levering av digitaliseringsoppdrag online/ ekstern Cloud løsning
Etter avtale fra ordreavtalen om ønsket overføring av digitaliseringsoppdraget online eller på ekstern cloud løsning vil alle produksjoner under 1 GB sendes kunden på Dropbox for gjennomsyn og rask lagring for kunde. Kunde må overføre materiale til sin egen Dropbox konto omgående om ikke annet er avtalt.

8.2 Ekstra lagringstid på leverandørens server
Ønsker kunden ekstra Lagringstid på 30 dager etter utført oppdrag, må dette være opplyst på ordreskjema. Kunden får oppdatering på registrert epos når oppdraget er overført.

Skulle det være ytterligere behov for lagringstid, må kunden opplyse leverandør om dette før tidsrammen utgår på leverandøren sin e-mail: ordre@multimediaexperten.no . Kunde vil bli fakturert  kr. 99,- pr. påbegynt måned.

Dersom kunde ikke opplyser om ønsket forlengelse av lagringstid, vil leverandør slette materialet fra våre tjenester uten varsel.

8.3 Henting av ferdig digitalisert hardwareprodukter – lagring av uavhentet oppdrag
Dersom kunde har ønske om å hente utført digitalisering på leverandørens adresse istedenfor sending i post skal dette fylles ut på ordreskjema. Kunde vil få opplysning pr. E-post når produktene er ferdige og klare for henting. Kunde er selv ansvarlig for henting i åpningstidene til leverandør, og senest 1 uke etter mottatt E-mail. Kunders originalmateriale som ikke hentes etter 3 måneder, vil bli makulert uten varsel fra Multimedia Experten.

8.4 Backup – ekstra
Ønske det ytterligere backup, må dette være opplyst på ordreskjema til godkjent pris.

9. Teknisk feil
Ved feil på originalmediene (eksempler: fukt, sollys, videobånd som er røket, demagniserte opptak) vil Leverandør forsøke å redde ut det som kan reddes. Dette medføres at originalmateriale må makuleres i etterkant.

Dersom det må skjøtes eller skiftes e.l., vil vi informere kunden om dette i forkant pr. opplyst E-mail før arbeid og produksjon utføres, så kunden er opplyst og godkjenner kostnaden dette vil medføre.

Normal slitasje som skjer under digitaliseringen, dekkes av leverandøren uten ekstra kostnader for kunden. Originalmateriale hentes ut som normalt.

10. Feil på lagringsmedier
Ved levert harddisk eller minnepenn  som har vært i bruk og det er ligger lagret filer som kan medføre feil ved overføring av digitaliserings oppdraget vil det kunne påkoste leverandør dobbelt arbeid for gjennomføring av oppdraget, dette vil belastes kunden med 2x  av ordreprisen, dette gjelder også om brukt harddisk ikke kan benyttes pga. egnet større filstørrelser (FAT32) må formatteres. Dette medfører at datafiler over 4GB ikke lar seg overføre av (FAT32) Det vil påkoste et arbeid som medfører at leverandør må legge over originalmaterialet som ligger på den eksterne harddisk/minnepenn til en midlertidig sikkerhetsserver, mens lagringsmediet formateres til NTFS filsystem. Kunden gjør oppmerksom på at det kan medføre feil under sikkerhetskopieringen og anbefaler alltid kunden dersom det er i tvil å ha egen backup av innholdet på et annet medie. Det vil påløpe en kostnad på 499,- for arbeidet med overføring og formattering.

11. For liten kapasitet på digitaliseringsoppdraget
Vil det være for liten kapasitet for digitaliseringsoverføringen vil dette medfører at ny medier må bli oversendt, eller kunde for tilbud av leverandør med egnet mediet for lagring. Kunde får opplysningen og tilbudet tilsendt pr. e-post. Feil eller for liten kapasitet medfører utsettelse av leveransen.

12. Brukt harddisk/minnepinne med virus oversendt av kunde
Dersom kunde benytter brukt ekstern harddisk/minnepinne som medfører ondsinnet virus for leverandør, er kunden selv ansvarlig  for kostnaden det vil medføre for leverandør knyttet til feilretting og og nedetid for systemer hos leverandør.

 13. CD/DVD kun fra leverandør
Leverandør tar ikke i mot CD/DVD fra kunden. Det vil kun bli benyttet slikt materiale fra leverandørens sortiment i produksjon.

Årsak er for å unngå uenighet ifbm feilbrenning som kan oppstå i vår industri.

Leverandøren benytter alltid DVD plater med hvit side opp så kunden kan selv påføre ønsket tekst. Det vil bli påført et serienummer for lett å igjen kjenne originalmateriale. DVD platen vil bli levert i et enkelt cover.

Copyright
Leverandør vil ikke ved viten digitalisere medier med et helt klart kopi beskyttet omgang som ihht åndsverksloven eller scanning av bøker / magasiner uten tillatelse fra den rettmessige eier av materiale. Dersom det avdekkes kopi beskyttet materiale, vil dette umiddelbart bli fjernet fra leverings media til kunden, og slettes fra leverandørens systemer.