Fotoalbum

Vi digitaliserer hele albumsider med både tekst og bilde, helt opp til A3+. Filene kan leveres direkte til nedlastning, eller annet medie!

Multimedia Experten har hatt mange jobber både for private og forsikringsbransjen etter både flom og brannskader.

Som en del av prosessen rengjør vi og renser sidene (så langt det lar seg gjøre) før scanning, og restaurerer etter avtale i programvare der det er mulig. Deretter kan det sendes til fotoprint hvis du ønsker det som fotobøker igjen, eller bare digitale filer.

Vi digitaliserer gjerne dine fotoalbum for å bevare dine mest verdifulle minner.